POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Clàusula de Protecció de Dades
Mirabé garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, el client o usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’Empresa i a el tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals l’Empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió, a l’objecte d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Mirabé. El client o usuari té dret a oposar-se a el tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració de l’contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, sent facultativa les respostes que pogués donar a les qüestions que es li plantegin a l’marge de l’contracte. El client o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, podent utilitzar per a això qualsevol dels canals de comunicació de MirabéEl client o usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el paràgraf primer, a altres entitats de el Grup Mirabé Així mateix, el client o usuari accepta que Mirabé o les referides societats, els enviïn informació sobre els béns o serveis que comercialitzin. L’acceptació de el client o usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

HORARI

Dilluns: Tancat
Dimarts: Tancat
Dimecres: 13:00 – 17:00pm
Dijous: 13:00 – 17:00pm
Divendres: 13:00 – 17:00pm
Dissabte: 13:00 – 17:00pm
Diumenge: 13:00 – 17:00pm

Contacte

934 18 58 80

Comercial 934 34 00 35

RAÓ SOCIAL

PASEGRACIA S.L.
NIF: B60834694

DIRECCIÓ

c/ Manuel Arnús 2,
(final Av. Tibidabo)
08035 Barcelona (Barcelona)
España